ارکان جشنواره

ارکان جشنواره:

شورای سیاست گذاری:

ستادراهبری ودبیرخانه :

کمیته برنامه ریزی :

کمیته تبلیغات واطلاع رسانی :

کمیته اساتید وپیشکسوتان:

کمیته اجرایی:

هیات داوران: