امتیازات

امتیازات:
به تمامی هنرمندانی که آثار آن ها  مورد پذیرش قرار گرفته باشد، گواهی شرکت اهدا خواهد شد.
عکس های منتخب درکتاب جشنواره چاپ خواهد شد.
آثار راه یافته و تعدادی از آثار منتخب در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.