جوایز

جوایز: تندیس جشنواره -لوح تقدیر وجایزه نقدی
با توجه به اینکه بخش جشنواره عکس تابعی از جایزه تهران است، جایزه نقدی به تناسب جایزه ای است که درهردوره به منتخبین جایزه تهران تعلق می گیرد