دبیربرگزاری

محمدمهدی تدین موغاری (مدرس دانشگاه، مولف و پژوهشگرعکاسی وسینما)

  • مولـف کتاب هـای آشـنایی بـا عکاسـی، عکاسـی کاربـردی ، عکاسـی رنگـی رتـوش فیلـم وعکـس و…
  • عضـو هیـات داوران بخـش تجلـی اراده ملـی سـی امین وسی یکمین جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر
  • دبیربرگزاری بخش فرهنگی،هنری و آموزشـی اولین تاشانزدهمین نمایشـگاه وجشـنواره بین المللی هنرعکاسـی ودوربین دیجیتالD.I.F
  • دبیربرگزاری اولین تاهجدهمین دوره سوگواره عاشورائیان به روایت تصویر
  • دبیر برگزاری اولین تا هشتمین دوره جشنواره ملی تجسم بصیرت
  • دبیر برگزاری اولین تا پنجمین جشنواره صلح،مقاومت وامید
  • عضو کارگروه تدوین استانداردهای آموزشی رشته عکاسی
  • نائب رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های سینمایی و سمعی وبصری وزارت ارشاد