شورای سیاستگذاری بخش عکس جایزه تهران 5

اعضای شورای سیاستگذاری بخش عکس جایزه تهران5

پنجمین جایزه تهران 5

شورای سیاستگذاری جایزه تهران 5 :


احمد مسجدجامعی،مهرشاد کاظمی،محمد مهدی تدین موغاری اعضای شورای سیاستگذاری پنجمین دوره از جشنواره پژوهشی جایزه تهران می باشند.


بخش عکس یکی ازبخش های مهم جشنواره پژوهشی جایزه تهران است.
این بخش حوزه های عکس ، عکاس ، کتاب عکاسی وبه طور کلی رویدادهای مهمی که در حوزه تهران با عکس وعکاسی مر تبط است را شامل می شود .

دبیرخانه مرکزفرهنگی هنری دارالفنون