شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری بخش عکس پنجمین جشنواره پژوهشی تهران