کمیته اساتید و پیش کسوتان

پیشکسوتان عکاسی تهران
کمیته اساتیدوپیشکسوتان عکاسی

فخرالدین فخرالدینی -محمد رضا پیلارام-رضا عابدی – رضا کشاورز-داود شیرازی -علی اکبرکهربایی-