گاه شمار

گاه شمارجشنواره :

دریافت آثار از تاریخ 1397/7/14

آخرین مهلت دریافت آثار 1397/9/14

انتخاب و داوری 1397/9/25

افتتاح نمایشگاه و اهداء جوایز 1397/9/30