جایزه تهران

مسابقه عکس تهران

فراخوان مسابقه عکس تهران

پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران فراخوان مسابقه عکس تهران  اهداف: مستند سازی و نمایش هویت تهران در قاب تصویر ایجاد نگرشی نو نسبت به هویت انسان در پایتخت تقویت نگاه هنرمندانه نسبت به شهر و اقلیم استحکام رابطه هنرمند و شهر ثبت تاریخچه ای ماندگار از تهران و مدیریت شهری آن طی ادوار مختلف دعوت…Read More