بخش جنبی جشنواره

بخش جنبی جشنواره:

عکس های قدیمی در محورهای هفت گانه فوق الذکر با قدمت حداقل یک قرن که از میراث شهری و خانوادگی باشد، می تواند ارسال گردد .لازم به ذکر است به آثار ارائه شده در این بخش جایزه ای تعلق نمی گیرد و از ارائه دهنده اثر برتر تقدیر می شود.

 

*محتوی آثار ارائه شده باید به لحاظ رعایت شئونات عرفی و مذهبی قابلیت نمایش عمومی را دارا باشد