ستاد راهبردی و دبیرخانه

ستاد راهبردی شامل کمیته برنامه ریزی، کمیته تبلیغات، کمیته اساتید و پیشکسوتان، کمیته اجرایی و هیات داورن است!